Thanh Chương - Nghệ An Online

Go Back   Thanh Chương - Nghệ An Online > Nội Quy

BB Code
BBCode là một tập các thẻ (mã) dựa trên ngôn ngữ HTML, cách sử dụng chúng cũng tương tự như các thẻ của HTML. Ban quản trị có thể cho phép sử dụng hay không các mã này khi bạn viết bài. Bạn nên kiểm tra phần hướng dẫn chi tiết cách sử dụng BBCode trong khi soạn thảo. Dưới đây là danh sách các thẻ BBCode bạn có thể dùng để định dạng trong bài viết của bạn.
Danh sách vB code
[b], [i], [u] Đậm / Italic / Underline
[color] Màu sắc
[size] Kích cỡ chữ
[font] Kiểu chữ
[highlight] Highlight
[left], [right], [center] Left / Right / Giữa
[indent] Indent
[email] Email Linking
[url] URL Hyperlinking
[thread] Thread Linking
[post] Post Linking
[list] Danh sách thứ tự / Danh sách nâng cao
[img] Images
[code] Code
[php] PHP Code
[html] HTML Code
[quote] Trích
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] Ðính Kèm
[flash] flash
[flv] flv
[music] music
[PDF] PDF
[table] table
[tex] latex
[yv] youtube
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Đậm / Italic / Underline
Thẻ [b], [i] và [u] tương ứng cho phép bạn tạo chữ đậm, nghiêng và gạch chân.
Cách sử dụng [b]value[/b]
[i]value[/i]
[u]value[/u]
Ví dụ: [b]this text is bold[/b]
[i]this text is italic[/i]
[u]this text is underlined[/u]
Kết quả: this text is bold
this text is italic
this text is underlined

Màu sắc
Thẻ [code] được chuyển sang font có chiều cố định (đơn cách).
Cách sử dụng [color=Option]value[/color]
Ví dụ: [color=blue]this text is blue[/color]
Kết quả: this text is blue

Kích cỡ chữ
Thẻ [size] cho phép bạn thay đổi kích cỡ của chữ viết
Cách sử dụng [size=Option]value[/size]
Ví dụ: [size=+2]this text is two sizes larger than normal[/size]
Kết quả: this text is two sizes larger than normal

Kiểu chữ
Thẻ [font] cho phép bạn thay đổi kiểu (font ) chữ trong bài viết.
Cách sử dụng [font=Option]value[/font]
Ví dụ: [font=courier]this text is in the courier font[/font]
Kết quả: this text is in the courier font

Highlight
Thẻ [highlight] cho phép bạn nhấn mạnh một đoạn nào đó trong bài viết.
Cách sử dụng [highlight]value[/highlight]
Ví dụ: [highlight]this text is highlighted[/highlight]
Kết quả: this text is highlighted

Left / Right / Giữa
Thẻ [left], [right] và [center] cho phép bạn căn dòng bên trái, phải hoặc căn ở giữa.
Cách sử dụng [left]value[/left]
[center]value[/center]
[right]value[/right]
Ví dụ: [left]this text is left-aligned[/left]
[center]this text is center-aligned[/center]
[right]this text is right-aligned[/right]
Kết quả:
this text is left-aligned
this text is center-aligned
this text is right-aligned

Indent
Thẻ [indent] cho phép bạn thụt hàng vào một đoạn trong bài viết
Cách sử dụng [indent]value[/indent]
Ví dụ: [indent]this text is indented[/indent]
Kết quả:
this text is indented

Email Linking
Thẻ [email] cho phép bạn liên kết tới một địa chỉ email. Bạn có thể thêm vào tên địa chỉ của đường dẫn.
Cách sử dụng [email]value[/email]
[email=Option]value[/email]
Ví dụ: [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Click Here to Email Me[/email]
Kết quả: j.doe@example.com
Click Here to Email Me

URL Hyperlinking
Thẻ [url] cho phép bạn liên kết tới một trang web khác hoặc một file nào đó tồn tại trên net. Bạn có thể thêm tên vào trên liên kết đó.
Cách sử dụng [url]value[/url]
[url=Option]value[/url]
Ví dụ: [url]http://forum.tcnao.net[/url]
[url=http://forum.tcnao.net]Thanh Chương - Nghệ An Online[/url]
Kết quả: http://forum.tcnao.net
Thanh Chương - Nghệ An Online

Thread Linking
Thẻ [thread] cho phép bạn liên kết tới các chủ đề bằng cách xác định id. Bạn có thể thêm tên vào đường dẫn đó.
Cách sử dụng [thread]threadid[/thread]
[thread=threadid]value[/thread]
Ví dụ: [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Click Me![/thread]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Kết quả: http://forum.tcnao.net/showthread.php?t=42918
Click Me!

Post Linking
Thẻ [post] cho phép bạn liên kết tới các bài viết bằng cách sử dụng id của bài viết đó. Bạn có thể thêm vào tên trên liên kết đó.
Cách sử dụng [post]postid[/post]
[post=postid]value[/post]
Ví dụ: [post]269302[/post]
[post=269302]Click Me![/post]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Kết quả: http://forum.tcnao.net/showthread.php?p=269302#post269302
Click Me!

Danh sách thứ tự
The [list] tag allows you to create simple, bulleted lists without specifying an option. Within the value portion, each bullet is denoted by the [*] tag.
Cách sử dụng [list]value[/list]
Ví dụ: [list]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Kết quả:
  • list item 1
  • list item 2

Danh sách nâng cao
The [list] tag allows you to create advanced lists by specifying an option. The option should have a value of 1 (for a numbered list) or A (for an alphabetic with capital letters list) or a (for an alphabetic with lowercase letters list) or I (for a numbered with capital Roman numeral list) or i (for a numbered with small Roman numeral list).
Cách sử dụng [list=Option]value[/list]
Ví dụ: [list=1]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]

[list=a]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Kết quả:
  1. list item 1
  2. list item 2
  1. list item 1
  2. list item 2

Images
The [img] tag allows you to embed images within your posts. You can also combine this tag with the [url] tag to make images become links.
Cách sử dụng [img]value[/img]
Ví dụ: [img]http://forum.tcnao.net/images/statusicon/forum_new.gif[/img] (Not linked)

[url=http://www.example.com] [img]http://forum.tcnao.net/images/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Linked)
Kết quả: (Not linked)

(Linked)

Code
The [code] tag switches to a fixed-width (monospace) font and preserves all spacing.
Cách sử dụng [code]value[/code]
Ví dụ: [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Kết quả:
Code:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

PHP Code
The [php] tag performs the same function as the [code] tag, but also adds syntax highlighting for PHP code. Although it is designed for PHP, it may correctly highlight some other C-like languages.
Cách sử dụng [php]value[/php]
Ví dụ: [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Kết quả:
PHP Code:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML Code
The [html] tag allows you to perform syntax highlighting for HTML code.
Cách sử dụng [html]value[/html]
Ví dụ: [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Kết quả:
HTML Code:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Trích
The [quote] tag allows you to attribute text to someone else.
Cách sử dụng [quote]Trích[/quote]
[quote=Ký danh]value[/quote]
Ví dụ: [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;134373]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Kết quả:
Trích:
Lorem ipsum dolor sit amet
Trích:
John Doe đã viết
Lorem ipsum dolor sit amet
Trích:
John Doe đã viết View Post
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
The [noparse] tag allows you to stop the parsing of BB code.
Cách sử dụng [noparse][b]value[/b][/noparse]
Ví dụ: [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Kết quả: [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Ðính Kèm
The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.
Cách sử dụng [attach]attachmentid[/attach]
Ví dụ: [attach]12345[/attach]
Kết quả:

flash
Flash
Cách sử dụng [flash]value[/flash]
Ví dụ: [flash]link flash[/flash]
Kết quả:


flv
Cách sử dụng [flv]value[/flv]
Ví dụ: [flv]url[/flv]
Kết quả:
www.tcnao.net

music
Nghe nhạc
Cách sử dụng [music]value[/music]
Ví dụ: [music]your_url_file[/music]
Kết quả:


PDF
View file PDF Online
Cách sử dụng [PDF]value[/PDF]
Ví dụ: [pdf]http://example.net/abc.pdf[/pdf]
Kết quả: [pdf]http://example.net/abc.pdf[/pdf]

table
Tạo danh scsh dạng bảng
Cách sử dụng [table]value[/table]
Ví dụ: [table]column 1|column 2|column 3[/table]
Kết quả:
column 1column 2column 3

latex
[tex]{param}[/tex]
Cách sử dụng [tex]value[/tex]
Ví dụ: [tex]\frac{1}{3}[/tex]
Kết quả:

youtube
youtube
Cách sử dụng [yv]value[/yv]
Ví dụ: [yv]your_url_file[/yv]
Kết quả:
TCNAO.NET
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:59 PM.


Forum hiển thị tốt nhất với trình duyệt FireFox
Xây dựng và phát triển bởi những người con đất Thanh Chương
Tcnao.net là diễn đàn phi lợi nhuận, phi chính trị
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2020, Jelsoft Enterprises Ltd.