PDA

View Full Version : Văn học dân gian


 1. Đồng dao của trẻ con Thanh Chương
 2. Vè - Cai tổng Bích Hào thua kiện
 3. Vè - Hào lý Võ Liệt chiếm dụng đất công
 4. Phụ lão ca
 5. Vè thịt chó
 6. Chinh phụ ngâm khúc của TC
 7. Vè nác chát
 8. Vè thằng Nhác
 9. Vè cố Bang đánh tây
 10. Vè bắt lò rèn
 11. Chuyện kể dân gian